O projekcie

Okres realizacji projektu to: 03.10.2011 r. – 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu to: 5 823 979,83 zł
Koszty kwalifikowalne: 5 693 462,45 zł
Kwota dofinansowania: 4 839 443,09 zł

OPIS PROJEKTU

Projekt „Wdrożenie telefonii IP (VoIP) na Uniwersytecie Warszawskim” przygotowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”) polega na realizacji na Uniwersytecie Warszawskim nowoczesnego systemu telekomunikacji VoIP, łączącego 50 jednostek organizacyjnych UW rozproszonych po całym mieście. Nowy system telekomunikacji przyczyni się do usprawnienia zarządzenia uczelnią oraz poprawy realizacji procesów edukacyjnych i badawczych. System VoIP zostanie wdrożony w oparciu o innowacyjne (zarówno w kraju, jak i na świecie) rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie przesyłania informacji.

Jednym z pozytywnych aspektów niniejszej inwestycji jest zwiększenie oszczędności w postaci potrzeby prowadzenia tylko jednego rodzaju infrastruktury sieciowej w budynkach UW. Obecnie w większości budynków UW istnieje dedykowana instalacja telekomunikacyjna i jest ona odizolowana od sieci komputerowej, co powoduje, że serwis takich instalacji musi być prowadzony przez różnych wykonawców, co przekłada się na dodatkowe formalności i wzrost związanej z tym biurokracji oraz kosztów – mniejszą efektywność zarządzania uczelnią. Rozwiązanie techniczne zaproponowane w niniejszym projekcie charakteryzują się łatwiejszą zastępowalnością elementów – rdzeniem infrastruktury VoIP są różnego rodzaju przełączniki i firewalle, które są typowymi urządzeniami produkowanymi przez różnych producentów o dużych możliwościach konfiguracji i skalowania oraz powszechnie dostępnymi w sprzedaży w szybkim czasie. Urządzenia stricte telekomunikacyjne (np. obecne centrale) są urządzeniami bardziej specyficznymi i na ogół dedykowanymi pod rozwiązania konkretnego producenta, stąd szybkie zastąpienie ich w przypadku wystąpienia awarii jest o wiele trudniejsze. Rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie umożliwiają lepsze zabezpieczenie fizyczne urządzeń centrali VoIP – UW przejdzie z obecnych wykorzystywanych 26 lokalizacji, które są zabezpieczone przed dostępem w sposób standardowy (jak typowy pokój/gabinet w danym budynku) do tylko 2 lokalizacji, które zostaną zabezpieczone kompleksowo przed nieautoryzowanym dostępem i będą wyposażone w systemy monitorująco-alarmowe. Warto też wspomnieć, iż wdrażane rozwiązanie będzie pobierało mniej energii elektrycznej niż obecna infrastruktura telekomunikacyjna stąd też powstanie oszczędność energii elektrycznej.

Projekt UW wpłynie pozytywnie na stymulowanie rozwoju innowacyjności regionu, przyczyniając się do budowy społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w regionie.

Sprzęt przewidziany do zakupu w ramach projektu:

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU

Rozwój procesów dydaktycznych, badawczych – podwyższenie poziomu nauczania

Obecna infrastruktura ICT Uniwersytetu Warszawskiego jest przestarzała. Charakteryzuje się wysokim poziomem wadliwości i awaryjności, co wpływa na jakość procesów dydaktycznych. Bezpośrednio po zrealizowaniu przedsięwzięcia dostęp do infrastruktury teleinformatycznej uzyska ok. 53,6 tys. studentów oraz ok. 3,3 tys. pracowników naukowych.

Poprawa jakości komunikacji wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego wpływająca na efektywność zarządzania uczelnią

Ze względu na przestarzałe systemy ICT procesy decyzyjne zapadające w Uniwersytecie Warszawskim stają się często czasochłonne i kosztowne. Powoduje to spadek efektywności zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski dysponuje kilkudziesięcioma jednostkami organizacyjnymi o randze wydziału i jednostek międzywydziałowych. W administracji i obsłudze uczelni zatrudnianych jest na pełny etat ponad 2 tys. pracowników. Rozległa struktura administracyjna często stwarza problemy w komunikacji, nierzadko sprawiając, że przez wadliwy i przestarzały sprzęt oraz technologię staje się ona czasochłonna. Dzięki wdrożeniu efektów realizacji niniejszego projektu możliwe stanie się przeprowadzanie konferencji i wideokonferencji. Ułatwi to znacznie komunikację pomiędzy jednostkami administracyjnymi Uczelni, wpływając tym samym na poprawę efektywności zarządzania jednostką. Dodatkowym elementem wprowadzonym w wyniku realizacji inwestycji jest możliwość elektronicznego zapisywania konferencji telefonicznych lub wideokonferencji. Ułatwi to znacznie sposób komunikacji, gdyż możliwe będzie zapoznanie się z przebiegiem spotkania osobom, które w nim nie uczestniczyły.

Poprawa jakości komunikacji pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a innymi jednostkami

Wprowadzenie technologii VoIP wpłynie na poprawę relacji z innymi uczelniami, jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz instytucjami publicznymi. Na terenie województwa mazowieckiego istnieją instytucje publiczne, które wdrożyły bądź w najbliżej przyszłości uruchomią technologię VoIP. Nowoczesna technologia i wprowadzenie możliwości przeprowadzania wideokonferencji znacznie wpłynie na poprawę jakości kontaktu pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, a jednostkami z nim współpracującymi, zwłaszcza zagranicznymi. Obecnie kontaktować się można w drodze maili, telefonicznie lub listownie. Wyjazdy zagraniczne są z kolei kosztowne. Przeprowadzenie wideokonferencji wpłynie na poprawę kontaktów oraz ułatwi wymianę informacji i opinii. To z kolei przyczyni się do dalszego rozwoju uczelni. 

Poprawa bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych oraz możliwość dalszego rozwoju uczelni

Realizacja inwestycji zakłada zakup i wdrożenie sprzętowego firewalla zabezpieczającego infrastrukturę VoIP. Dzięki tym działaniom nowy system telekomunikacyjny będzie bardziej bezpieczny. Rozwiązanie firewall będzie posiadało dodatkowe funkcje zwiększające bezpieczeństwo takie jak systemy wykrywania i przeciwdziałania atakom sieciowym (Intrusion Detection and Prevention Systems), systemy skanowania ruchu w poszukiwaniu wirusów, czy rozpoznawanie ruchu na podstawie jego zawartości (Deep Packet Inspection). Ponadto zakup i instalacja systemu kontroli dostępu i monitoringu budynku użyteczności publicznej umożliwi skuteczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń i obiektów, co w chwili obecnej jest niemożliwe. Niezwykle istotna jest możliwość szybkiej reakcji na powstałe problemy w sieci telekomunikacyjnej, dlatego wdrożenie weryfikacji połączeń znacznie poprawi ich bezpieczeństwo.

Poprawa dostępu do materiałów edukacyjnych oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym lub chorym kontakt z Uczelnią

Realizacja projektu poprzez utworzenie infrastruktury umożliwiającej przeprowadzanie telekonferencji lub wideokonferencji pozwoli studentowi i pracownikowi niepełnosprawnemu lub choremu załatwienie części spraw w dziekanacie lub sekretariacie bez konieczności wizyty w jednostce.

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne „połączenie ciągłe” i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.